• Przechowalnia 0
 • Strona głównaPolityka Prywatności

  Polityka Prywatności

  Polityka prywatności sklepu internetowego

  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://ambergrand.pl

  2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma AMBERGRAND Ewa Grodzka, Zielonki Parcela, ul. Osiedlowa 92, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-091-01-34, REGON: 141681730, tel. 505069105, e-mail: biuro@ambergrand.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy.

  § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

  1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.

  2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

  a) rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b) składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  c) subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  3. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

  a) adres e-mail.

  4. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

  a) adres e-mail;

  b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;

  c) imię i nazwisko;

  d) numer telefonu.

  5. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:

  a) Nazwę firmy Przedsiębiorcy;

  b) numer NIP.

  6. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dane:

  a) adres e-mail;

  b) numer telefonu.

  7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  8. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  10. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

  § 2 Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane

  1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.

  a) Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.

  b) Administratorzy - Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

  2. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  a) W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

  b) W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

  4. W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów:

  a) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  b) firmie kurierskiej DPD Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368

  c) Serwisowi apaczka.pl należącym do R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 4

  5. W przypadku, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność poprzez system płatności przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935 .

  6. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.

  7. W przypadku, gdy Klient wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail lub wiadomości SMS na jego telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym.

  8. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  § 3 Pliki cookies oraz adresy IP

  1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.

  2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

  a) Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

  b) Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;

  b) anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego.

  4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

  b) prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

  c) promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

  5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

  6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

  7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

  § 4 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.

  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

  b) Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.

  c) Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  d) Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO.

  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz badanie satysfakcji Klienta.

  b) Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł ten sprzeciw.

  3. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art. 17 RODO.

  a) Klient ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich, lub niektórych danych osobowych.

  b) Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane;

  b. Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych;

  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO.

  a) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem.

  b) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach:

  a. przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych;

  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;

  c. gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane Klienta.

  5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO.

  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient ma prawo:

  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art. 16 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora.

  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO.

  a) Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego ma także prawo żądać, by wskazane jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym.

  8. W przypadku żądania przez Klienta spełnienia jego powyższych praw, Administrator ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie.

  9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  10. Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora.

  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  § 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych

  1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

  a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

  b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

  d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL.

  2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: biuro@ambergrande.eu .

  § 6 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

  2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania jest AMBERGRAND Ewa Grodzka z siedzibą w Zielonki Parcela, właściciel sklepu
  internetowego www.ambergrand.pl i kont w serwisach aukcyjnych.

  Dane kontaktowe

  Tel: 505 069 105,

  E-mail: biuro@ambergrand.pl

  Adres: AMBERGRAND Ewa Grodzka, Zielonki Parcela, ul. Osiedlowa 92, 05-082 Stare Babice

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją twojego zamówienia złożonego przez portal aukcyjny, nasz sklep internetowy, e-mail lub telefon.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AMBERGRAND Ewa Grodzka

  Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, lub utrzymania twojego konta zakupowego w naszym sklepie.
  Przetwarzanie twoich danych służy w szczególności:

  Realizacji wysyłki zakupionych towarów,
  Realizacji płatności,
  Utworzenia konta zakupowego w naszym sklepie,
  Obsługi zgłoszeń i pytań dotyczących zakupionych towarów,
  Obsługi reklamacji i zwrotów lub innych usług po zakupowych.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  Za Twoją zgodą przetwarzamy dane w celu:

  Wysyłania informacji handlowej pocztą elektroniczną lub sms (newsletter);
  Wysyłania informacji na temat dostępności towarów, zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz
  zgody.

  Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

  Wymagamy podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy towarów. Są to następujące dane:

  Imię i nazwisko,
  Adres do wysyłki lub wskazany punkt odbioru,
  Numer telefonu,
  W przypadku firm również dane rejestracyjne firmy, niezbędne do wystawienia faktur,
  Numer konta bankowego w przypadku zwrotu środków,
  Adres email,

  Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych do celów podatkowych lub
  rachunkowych.

  Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzania danych?

  W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, możesz je poprawić lub usunąć. Możesz też ograniczyć ich przetwarzanie oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Masz
  prawo do przeniesienia swoich danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom oraz profilowaniu. Niezwłocznie zareagujemy na prośbę.

  Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
  Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe lub
  zapewniają działanie systemów informatycznych, prezentują naszą ofertę w sieci (personalizowane reklamy) , wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Twoje dane osobowe
  mogą być przez nas przekazane organom publicznym.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków
  prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji na
  podstawie historii zakupów.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z zawartą z Tobą umową sprzedaży, także po jej wykonaniu. Dane są przez nas przechowywane bezterminowo, chyba że
  poprosisz o ich usunięcie. W takim wypadku Twoje dane zostaną bezzwłocznie usunięte z naszego rejestru lub zanonimizowane, chyba że od daty sprzedaży nie upłynęły 2 lata. W
  takim przypadku dane, istotne dla dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy pozostaną w rejestrze, a ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku umów
  potwierdzanych fakturą VAT okres przechowania danych dla celów podatkowych i rachunkowych wynosi maksymalnie 10 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiła
  sprzedaż. Natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być cofnięta ze skutkiem natychmiastowym.  Stan przed 25 maja 2018


  Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.


  Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu Internetowego {shop_name}

      Administratorem danych jest Firma AMBERGRAND Ewa Grodzka - zwana dalej „Sklepem Internetowym” z siedzibą: Zielonki Parcela, ul. Osiedlowa 92, 05-082 Stare Babice, NIP 1180910134, REGON 141681730, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www Sklepu Internetowego.
      Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
      Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym terminie.
      Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych Klientów.
      Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
      Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
      Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
      Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

  ...jest pusty

  102/24 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 11
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/23 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 10
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/22 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 21
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/21 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 10
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/20 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 18
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/19 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 17
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/18 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 12
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/17 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 23
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/16 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 10
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  102/15 Pierścionek Srebro z Bursztynem - rozm. 15
  Szybki podgląd
  59,30 zł
  Tłumacz Google