• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  REGULAMIN sklepu internetowego ambergrand.pl
  § 1 Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
  zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zakupu lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  3. Sprzedający - Firma "AMBERGRAND Ewa Grodzka" prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Stare Babice pod numerem 5528, jest wpisana pod numerem NIP: 118-091-01-34, Regon: 141681730, pod adresem Zielonki Parcela, ul. Osiedlowa 92, 05-082 Stare Babice.
  4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej w Sklepie Internetowym.
  5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
  7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego ambergrand.pl.
  9. Sklep Internetowy ambergrand.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ambergrand.pl/ za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  10. Strona – Sprzedający i Kupujący.
  11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://ambergrand.pl/
  § 2 Zasady ogólne
  1. Sklep internetowy ambergrand.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.
  2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ambergrand.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  § 3 Zakup
  1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu ambergrand.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zakup jest realizowany zgodnie z Regulaminem sklepu ambergrand.pl.
  3. Kupujący udziela Sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską, celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.
  4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury, faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  § 4 Koszty i termin wysyłki
  1. Towar wysyłany jest pod adres dostawy wskazany przez Kupującego.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
  3. Wysyłka realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedającego i dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu.
  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku.
  § 5 Płatności
  1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon kasy fiskalnej lub imienny dowód zakupu (fakturę).
  2. Płatność za zakupiony towar następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, przelewem na konto: 98 1140 2004 0000 3102 5835 3685 w banku BRE Bank S.A. lub gotówką w siedzibie Sprzedającego przy odbiorze osobistym.
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  § 6 Dostawa towaru
  1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz U.E.
  2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  § 7 Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 27. ). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
  4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
  5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
  6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
  7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3. niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca w formie elektronicznej. Faktura zostanie wysłana do Klienta na podany przez niego adres e-mail. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
  § 8 Procedura reklamacji
  1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
  2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
  3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
  4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
  5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
  6. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
  7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
  § 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Sprzedający prowadzi bazę danych Klientów zgłoszoną do GIODO. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  § 10 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być również w ten sposób interpretowany. W przypadku niezgodności którejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  4. Data opublikowania regulaminu 13 listopada 2016 roku.

  Kontakt
  e-mail: biuro@ambergrand.eu
  tel. 505069105 w godz. 9-20.

  ...jest pusty

  Tłumacz Google