Miejscowość, data ......................................   

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy                                           

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy


......................................................................................................................


......................................................................................................................Data odbioru………………………………………..……………….

 


 

……………………………………

Podpis konsumenta